Rikos ja rangaistus

Tiedätkö, mikä on RR?

Rikos ja rangaistus.

«Преступление и наказание».

Dostojevskin romaani.

Роман Фёдора Михайловича Достоевского.

Luin Dostojevskia suomeksi.

А я  читал Достоевского на русском языке.

”Mahdottoman helteisenä päivänä heinäkuun alussa,

В начале июля, в чрезвычайно жаркое время,

illansuussa,

под вечер,

poistui eräs nuori mies pienestä huoneestaan,

один молодой человек вышел из своей каморки,

jonka hän oli vuokrannut lähikadulta

которую нанимал в Столярном переулке,

ja lähti hitaasti, kuin epäröiden,

и отправился медленно, как бы в нерешительности,

kävelemään sillalle päin.”

пешком к Кокушкиному мосту».

Hän oli RRR.

Rodion Romanovitš Raskolnikov.

rahaton opiskelija Pietarista.

нищий питерский студент.

Sinäkin Georgi olit rahaton,

Да, я тоже был без денег,

kun opiskelit Pietarissa.

когда учился в Ленинграде.

Dostojevskillakin oli suuria velkoja.

И у Достоевского тоже были очень большие долги.

Pelivelat aiheuttivat hänelle kirjoittamisen pakon.

Но карточные долги заставляли его писать.

Tuli monta hyvä kirjaa!

Вот так получилось много хороших книг!

Sen Raskolnikovin velat ajavat hänet murhaan. 

А вот Раскольникова долги довели до убийства.

Eikö Rodion olisi voinut kirjoittaa jotain

Родион мог бы что-нибудь написать

ja kustantaa täten opiskelunsa?

и профинансировать свою учёбу.

Hän kirjoitti vain yhden artikkelin

Он написал только одну статью

siitä, että ihmiset jakautuu

про то, как люди разделяются

”tavallisiin” ja ”poikkeuksellisiin”.

на обычных и исключительных.

”Tavalliset” tottelevat ja toimivat lakien mukaan,

Обычные подчиняются и живут по правилам,

действуют по закону,

he ovat historian raaka-ainetta,

они – сырьё для истории.

”Рoikkeukselliset” taas tuhoavat vanhaa

А исключительные уничтожают, разрушают всё старое

ja luovat uutta.

и творят, создают новое.

Niin kuin Napoleon.

Наполеон –

Hän löi venäläiset kesäkuussa 1807. 

он победил русских в июне 1807-го года.

Ja sitten Napoleon ja Aleksanteri sopivat,

А потом Александр и Наполеон договорились,

että Venäjän hyökkää Ruotsia vastaan.

что Россия нападёт на Швецию.

Mikä oli tulos?

И с каким результатом?

Venäjä erotti Suomen Ruotsista

Россия отделила Финляндию от Швеции

ja liitti sen keisarikuntaan.

и присоединила к империи.

Suomalaiset saivat oman kielen.

Финны получили финский язык.

Näin Napoleon todisti, että

Так Наполеон доказал,

hän oli todella poikkeuksellinen tyyppi.

что он – исключительная личность,

уникальный чувак.

Miksi Rodion vertasi itseään Napoleoniin?

Зачем Родион сравнил себя с Наполеоном?

Napoleon tuli vähäosaisesta perheestä.

Наполеон был из малообеспеченной семьи.

Kadettikoulussa Napoleonilla oli huone,

В кадетской школе у Наполеона была комната,

joka oli pieni kuin selli.

она была маленькая как тюремная камера.

Hän asui Pietarissa Stoljarnyj-kadulla talossa numero 5.

Родион  жил в Столярном переулке в доме номер 5.

Huone oli vintillä,

Комната была на чердаке,

josta Raskolnikov laskeutui

откуда Раскольников спускался…

Raskolnikov päätti testata

Родион решил проверить,

onko hänellä rahkeita tappaa.

хватит ли у него смелости убить.

Хватило!

Raskolnikov tappoi eukon,

Раскольников убил старуху,

jolta hän lainasi rahaa.

у кого занял денег.

Eukko antoi lainaa panttia vastaan.

Старуха давала деньги под залог.

Hän arvioi aina pantin arvon alakanttiin

Она оцéнивала залог ниже реальной стоимости

ja antoi lainaa

и давала долг

vain neljäsosan

в размере одной четвёртой

pantin arvosta.

от стоимости залога.

Lainan korko oli 5% tai jopa 7%.

Под 5 или даже 7 процентов годовых.

Eukko oli kyllä verenimijä,

Старуха была кровопийца!

mutta ei kai se oikeuta murhaan?

Это не опрáвдывает убийство!

jos Raskolnikovilla olisi ollut opintotuki,

Если бы у Раскольникова была стипендия,

ja asumistuki,  

пособие на жильё и

ja opiskelija-asunto,

комната в общежитии,

eukko olisi jäänyt henkiin

старуха осталась бы в живых!

Muistatko Dunjan?

Ты помнишь Дуню?

”Dunja” oli Rodionin sisko.

Дуня была сестрой Родиона.

Pulheria Aleksandrovna oli Raskolnikovin äiti.

Пульхерия Александровна была матерью Родиона.

Pulheria lupasi Dunjan Lužinille.

Пульхерия обещала  Дуню Лужину.

Кто такой Лужин?

Pjotr Petrovitš Lužin…

Пётр Петрович Лужин

Hän oli hovineuvos.

Он был придворный советник.

Vastapalveluksi Luzhin lupasi rahoittaa

За это Лужин обещал оплатить

Rodionin opiskelut Pietarissa.

учёбу Родиона в Питере?

Suomessa opiskelu on ilmaista.

Учёба у вас бесплатная.

Miten Rodionin kävi?

Что случилось с Родионом?

”Tuskin minä sitä vanhaa eukkoa tapoin?”

«Разве ты старушонку убил? 

Itsenihän minä tapoin, enkä eukkoa!

”Ты не старушонку убил, ты себя убил!” 

Noin vain tuhosin itseni sillä yhdellä iskulla, iäksi…!”

Так-таки ты себя и ухлопал навеки».

Нän katui tekoaan.

Он раскаивается в том, что он сделал.

Eräs prostituoitu auttoi häntä tässä.

Одна проститутка помогла ему в этом.

Сонечка Мармеладова.

Sonja oli vanhin lapsi Marmeladovin perheessä.

Она была старшим ребёнком в семье Мармеладовых.

Perhe oli todella köyhä.

Семья была бедной.

Jos Sonja olisi saanut toimeentulotukea,

Если бы Соня получала пособие,

hänen isänsä päihdekuntoutusta,

её отец – лечение от алкоголизма,

ja äiti lapsilisiä,

а мать получила пособие на детей,

tilanne olisi ollut toinen.

ситуация была бы другая!

Romanista olisi tullut tylsä.

Pоман был бы скучным.

Nyt kun poliitikot tekevät säästöjä,

Сейчас, когда политики экономят на образовании,

heidän pitäisi lukea Rikos ja rangaistus.

им нужно ещё раз перечитать «Преступление и наказание».

Heillä on vähän aikaa.

У них мало времени.

He voivat katsoa ensin tämän videon.

Политики могут посмотреть тогда наше видео!

***

День Достоевского 2015 г.

Фотографии Валерия Пятинина

***

Как (не) стать Раскольниковым?

Tunnettu venäläinen kirjailija Fjodor Dostojevski sai kokea ristiriitoja suhteessaan yhteiskuntaan. Vallankumoukselliset pyrkivät tuhoamaan olevia oloja luodakseen tilalle parempaa.

Romaanin päähenkilö Rodion Raskolnikov ei tee veritöitä toimeentulonsa turvaamiseksi, vaan osoittaakseen itselleen ja muille, että hän kuuluu moraalisesti jonkinlaiseen valioyksilöiden joukkoon. Näillä ”poikkeuksellisilla” on oikeus, jopa velvollisuus, tehdä rikos, mikäli se hyödyttää ihmiskuntaa. Niin kuin Napoleon teki.

Raskolnikov uskoo olevansa heidän kaltainen valittu ihminen, johon tavalliset moraalisäännöt eivät päde. Mistä hän olisi voinut tietää, onko hän ”poikkeuksellinen”? Kohteeksi hän valitsee koronkiskurieukon, jolle on itsekin velkaa.

Raskolnikov väittää, että uhrin rahoilla voidaan saada aikaan paljon hyvää, kunhan hänet vain raivataan ensin pois tieltä.

Romaanin pääkysymys on, jos yhden pahan ihmishengen uhrilla voidaan saada aikaan sataa ihmistä hyödyttävä ja hyvä asia, niin eikö ole suoranainen velvollisuus raivata tuo paha ihminen pois tieltä?

Vuodet pakkotyössä vankileirillä ja armeijassa muuttivat kuitenkin Dostojevskin ajattelua peruuttamattomasti. Kun kirjailija sain viimein luvan palata Pietariin vuonna 1859, oli entisestä vallankumouksellisesta tullut ortodoksiseen uskontoon tukeutuva nationalistinen konservatiivi.

Sonjan myötävaikutuksesta Raskolnikov hän marssii poliisiasemalle ja tunnustaa rikoksensa.

”Tuskin minä sitä vanhaa eukkoa tapoin? Itsenihän minä tapoin, enkä eukkoa! Noin vain tuhosin itseni siinä yhdellä iskulla, iäksi…!”