Puheharjoittelu

Miksi sanat ovat kielellä, mutta niitä ei saa sanotuksi?

Tekstissä kaikilla sanoilla on valmiiksi oikeat päätteet, mutta puheessa joudut muodostamaan ne itse. Huomiota on kiinnitettävä myös ääntämiseen, sanapainoon ja sävelkulkuun. Ei ihme että puhe hidastuu ja pätkii.

Take away -venäjää!

auttaa sinua sujuvoittamaan puhetta:

***

***

Puheharjoittelu etenee seuraavasti

Katso ensin video. Seuraavaksi kuuntele dialogi ja seuraa tekstiä. Lopuksi lue tekstiä ääneen ja kerro tarina omin sanoin.

1. Käynnistä video ja keskity kuunteluun!

Dialogien venäjänkieliset ilmaisut ja lauserakenteet on valittu vastaamaan mahdollisimman pitkälle suomen kielen ilmaisuja. Siksi kaksikielistä dialogia on helppo seurata myös ilman tekstiä podcastin tavoin.

Диалог 1
Maassa maan tavalla

Jos eläät susien kanssa, ulvo kuin susi! С волками жить – по-волчьи выть. Näin venäjäksi vääntyy tuttu Maassa maan tavalla – tai maasta pois

Viesti kelpaa elämänohjeeksi niin kotimaassa kuin myös sen rajojen ulkopuolella – совет подходит как для жизни на родине, так и за ее пределами. 

Kotimaassa opitut taidot voi ulkomailla soveltaa uudella tavalla – полученные дома навыки можно применить заграницей совсем по-новому! 

Katso video ja etsi vastaava esimerkki omasta elämästäsi – посмотри видео и вспомни подходящий пример из своего опыта! 

***

***

2. Seuraavaksi katso video ja seuraa dialogin tekstiä

Jo tutun videon alta löydät myös dialogin tekstin. Nyt näet kuulemasi sanat kirjoitetussa muodossa.

Tekstin lukeminen kehittää näkömuistia, kun taas puheen kuuntelu kehittää kuulomuistia. Kuulomuisti tarkoittaa kuullun materiaalin hetkellistä mielessä pitämistä ja sen yhdistämistä pitkäkestoisessa muistissa olevaan tietoon.

Katso video ja kuuntele dialogi tekstin kanssa: →

***

3. Kerro tarina omin sanoin
  • Какой вид спорта в моде в Швейцарии?
  • Как велосипедисты забирались на гору?
  • Что делать, если автомобиль сбил велосипедиста?
  • За что можно (и нужно!) требовать компенсацию?
  • Как ты поддерживаешь спортивную форму?

***

Диалог 2
Pilkun paikka – Место запятой 

***

”Tuomion tekstissä ei ole pilkkua, mitä tehdään – в приговоре нет запятой, что будем делать? Teloitetaan vai armahdetaan – казнить или миловать?”

Miten pilkun paikka vaikuttaa lauseen merkitykseen? Miten otat huomioon pilkun paikan, kun luet tekstiä ääneen?

***

***

Katso video ja kuuntele dialogi tekstin kanssa: →

***

3. Tee dialogiin liittyvät harjoitukset

Kuuntelun jälkeen tee dialogiin liittyvät harjoitukset. Niissä liität uudet sanat jo entuudestaan tuttuihin ja laajennat sanavarastoasi nopeasti.

Tee harjoitukset: →

***

Puheharjoittelun pääkohdat
Äännä oikein!

Videon alta löydät dialogin tekstin molemmilla kielillä, joten voit verrata sanojen äänne- ja kirjoitusasuja keskenään. 

Vieritä tekstiä alas sitä mukaa kun keskustelu etenee. Huomaa, miten sama konsonantti lausutaan soinnillisena tai soinnittomana riippuen sen ympäristöstä.

Tekstiä on helppo lukea, koska sanat erottuvat toisistaan hyvin, kun taas puheessa ne tulevat yhtenäisenä puhevirtana. Puheessa sanat erotetaan toisistaan mm. sanapainolla ja väitteet kysymyksistä intonaation avulla. Kuultua puhetta on kelattava mielessä silloin kun hahmotat repliikin merkitystä.

Toista venäjänkielisiä repliikkejä ääneen ja huomaa miten sanapaino vaikuttaa ääntämiseen. Ja kun opit sanoja sekä kuuntelemalla että lukemalla, tunnistat näitä sanoja puheessa helpommin.

***

Valitse oikea pääte!

Lauseessa substantiivi venäjässä useimmiten toimii subjektina tao objektina

Isä (субъект) odottaa poikaansa (объект) – отец ждёт сына.  Сын (субъект) видит отца (объект).

Maskuliinien elollisuudella on väliä akkusatiivia muodostettaessa. Elollisia ovat ihmisiä ja eläimiä tarkoittavat maskuliineja, kuten мальчик, доктор, преподаватель, медведь и т.д. Elottomia ovat esineitä, asioita ja ilmiöitä kuvaavat substantiivit, kuten дом,  уголь, объект и т.д.  

Elottomien maskuliinien akkusatiivi on nominatiivin kaltainen, elollisten taas genetiivin kaltainen. Feminiineillä ja neutreilla ei ole yksikössä eroa elottomien ja elollisten substantiivien välillä.

Tutun tavan mukaan venäjä yllättää: on substantiiveja, jotka ovat todellisuudessa elottomia, mutta kieliopillisesti elollisia ja päinvastoin. Esimerkiksi мертвец (kuollut мёртвый человек, поко́йник (vainaja) on kieliopillisesti elollinen, kun taas elotonta ruumista tarkoittava труп on eloton myös kieliopillisesti.

Ты видишь труп? – Да. Ты узнал мертвеца? – Нет, я его не узнал.  

Elollisiin viittaavat kollektiiviset substantiivit, kuten наро́д (kansa), коллектив (yhteisö), батальон  ovat puolestaan kieliopillisesti elottomia.

Ihmisiin ja eläimiin viittaavat teosten nimet taipuvat kuten elolliset, esim.

Oletko lukenut Jevgeni Oneginin? – Я чита́л «Евге́ния Оне́гина».

Jotkut sanat voivat viitata sekä elottomiin että elollisiin tarkoitteisiin. Esimerkiksi sana спу́тник voi tarkoittaa satelliittia (eloton) tai matkakumppania/seuralaista (elollinen), mikä ilmenee akkusatiivimuotojen erona.

Я вижу в небе спутник. Я знаю её спутника.

***

Диалог 3
Elollinen vai eloton? 

Milloin sanot «Я люблю Владимира» ja milloin sanot «Я люблю Владимир»? 

***

***

Katso video ja kuuntele dialogi tekstin kanssa: →
Tee harjoitukset: →

***

 Harjoittele sanapainoa!

Venäjän kielen vokaaleilla on kaksi ääntämistapaa riippuen siitä, onko vokaali painotettu vai ei. Painon tuntomerkki venäjässä on vokaalin kesto. Painollinen vokaali on aina pisin. Sanapaino ei näy tekstissä ja opit se vain puhetta ääneen toistamalla.

 Mikä tavu on творог -sanassa painollinen?

Kuuntele keskustelu ja päätä itse!

***

***

Sanapainon paikka vaikuttaa ääntämiseen

Vokaalit a ja o sekä e ja и erottuvat toisistaan puheessa vain painollisessa tavussa. Painottomissa tavuissa a ja o ääntyvät samana, heikon a:n kaltaisena äänteenä.

Harjoittele painollisen tavun ääntämistä —>

***

Käytä uusia sanoja omissa lauseissa

Ainutlaatuinen kaksikielinen formaatti on helpoin tapa huomata eroja venäjän ja suomen puhetavoissa sekä sanavalinnoissa.

 Uskalla puhua väärin!

Jos ei uskalla puhua väärin, et ikinä opi puhumaan oikein.

***

Saat halutessasi myös henkilökohtaista ohjausta!

***

Sovi opettajan kanssa keskustelun ajankohdasta. Kerro mitä dialogia haluat harjoitella!

Ota yhteys —>

Jatka puheharjoittelua —>